Komende kerkdiensten

kerk

Gemeenteleden,

Er is door menigeen lang naar uitgezien, weer samen naar de kerk.

We willen er na de zomervakantie gefaseerd mee beginnen. Daarvoor moet een en ander worden geregeld en moeten afspraken worden gemaakt. Daarover treft u hieronder informatie aan. Het is mogelijk dat er nog een aanpassing nodig is, afhankelijk van de actualiteit in de ontwikkeling van het Coronavirus maar voorlopig doen we het zoals hieronder beschreven.

Coronaproof

De kerkzaal is inmiddels coronaproof ingericht door de koster: de rijen staan op een afstand van 1,5 meter van elkaar. In de rijen moet er tussen de verschillende families (gezinnen, echtparen of alleenkomenden/gaanden) drie stoelen afstand worden gehouden. Het komt er op neer dat we dan per kerkdienst ongeveer 120 kerkgangers een plaats kunnen bieden.
Het ventilatiesysteem in de kerk is onderzocht door een deskundige en die concludeerde dat dit systeem coronaproof is. Er is geen sprake van recirculatie (hergebruik) van de afgezogen lucht maar er wordt voortdurend verse lucht van buiten ingebracht.
Het spreekt denk ik voor zich dat u afziet van het bezoeken van de kerkdiensten wanneer u last heeft van Corona-achtige klachten (verkoudheid, koorts enz,)
De mensen in de kerkzaal mogen niet zingen tijdens de dienst, maar wel mee neuriën (tip)
We houden ons aan de 1,5 meter afstand-regel.
Gang van zaken
Zoals gezegd kunnen we ongeveer 120 kerkgangers een plaats bieden. Dat vraagt om afspraken over de gang van zaken en een planning. Wie kan wanneer naar de kerk en hoe gaan we dat dan organiseren?

Gang van zaken bij binnenkomst/vertrek

Voor de toegang van het kerkgebouw wordt alleen gebruik gemaakt van de ingang vanaf de Nieuwe Streek.
Kerkbezoekers worden daar opgevangen en naar een plek in de kerk gebracht. Houd er dus rekening mee dat u niet zelf een plek kunt kiezen in de kerk.
De kerk wordt van achter (vanaf het orgel) naar voren gevuld. Dit voorkomt dat we kruisende bewegingen krijgen en de 1.5 meter regel niet kan worden gehandhaafd.
Wilt u graag achteraan zitten, kom vroeg naar de kerk. Zit u liever wat meer vooraan kom dan wat later. Kom dus niet allemaal tegelijk en op het laatste moment naar de kerk maar zorg voor spreiding.
Jassen nemen we mee de kerk in om te voorkomen dat we na afloop van de dienst bij de kapstokken een ophoping van gemeenteleden krijgen en de 1.5 meter afstandsregel niet kunnen waarmaken.
Na afloop van de dienst maken we gebruik van drie uitgangen: Nieuwe Streek en twee uitgangen naar de Tolberterstraat.
Blijf niet voor de deuren hangen maar zorg voor voldoende spreiding.
Aanmelden voor de kerkdienst
We willen graag voorkomen dat iemand bij de kerk komt en er geen plaats meer zou zijn. Daarom moet iedereen zich van te voren opgeven.

Dit is tevens van belang omdat we moeten kunnen nagaan wie er in een gepaalde dienst aanwezig is geweest voor het geval achteraf blijkt dat één of meer van de bezoekers besmet was. Dan moeten de andere aanwezigen benaderd kunnen worden voor een contactonderzoek. Om dit allemaal goed te kunnen regelen is er in scipio een voorziening ingebouwd. Voor gemeenteleden die niet beschikken over een apparaat waarop de app geïnstalleerd kan worden en toch ook een kerkdienst willen bezoeken, is geregeld dat zij zich telefonisch kunnen opgeven. Er wordt dan gezorgd dat deze opgaves eveneens worden verwerkt in scipio. Hieronder volgt nadere informatie over de aanmelding. Zorg dat u ook eventuele gasten van u, die mee willen naar de kerk, tijdig aanmeld.

 

Speciale diensten: 30 augustus en 6 september
We starten met twee speciale kerkdiensten op 30 augustus en 6 september. Daarvoor gelden speciale aanmeldingsregels.

Zondag 30 augustus: doopdienst
In deze dienst zullen D.V. twee kinderen gedoopt worden en zal een gemeentelid belijdenis doen.
Om ook gasten hiervoor te kunnen uitnodigen is dit als volgt geregeld: Uiterlijk dinsdagavond 25 augustus geven de doopouders en het gemeentelid dat belijdenis gaat doen door hoeveel gasten er gaan komen. Vanaf woensdagmorgen 26 augustus kunnen de kringleden van de doopouders en het lid dat belijdenis gaat doen, zich opgeven (zie hierboven onder Aanmeldingen voor de kerkdienst). Wanneer het aantal van 120 aanmeldingen dan nog niet is bereikt, kunnen overige gemeenteleden zich vanaf vrijdagavond 28 augustus 20.00 uur opgeven. Vol is vol; dit wordt in scipio aangegeven dus wees er op tijd bij.
Zondag 6 september: Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Deze dienst staat in het teken van de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. Daarom staat de dienst in eerste instantie open voor de scheidende en nieuwe ambtsdragers en hun familieleden/relaties. Uiterlijk dinsdagavond 1 september wordt van hen verwacht aan te geven hoeveel mensen er gaan komen. Vanaf woensdagmorgen 2 september wordt de rest van de plaatsen tot een maximum van 120 opengesteld.
We weten na deze twee zondagen een beetje beter hoe het allemaal verloopt met het gebruik van de app in scipio, de planning en de organisatie van de kerkdienst en kunnen waar nodig nog wat bijstellen.

 

Vanaf 13 september: Bijwonen kerkdienst door clusters, volgens een schema
Vanaf zondag 13 september gaan we mensen uitnodigen voor de dienst volgens een schema. In dit schema zijn er wijken geclusterd op basis van het aantal gemeenteleden dat in die wijken woont. We denken op deze manier tot een goede verdeling van de beschikbare plaatsen te kunnen komen.

Clusters
Cluster 1 bestaat uit de wijken A, B en H

Cluster 2 bestaat uit de wijken A1 en E

Cluster 3 bestaat uit de wijken C en D

Cluster 4 bestaat uit de wijken F en G

Aanmelding
De leden van de genoemde clusters kunnen zich in de week voorafgaand aan de zondag waarin ze aan de beurt zijn, opgeven via scipio of, wanneer ze niet beschikken over de scipio-app, bellen met Henk Das telefoonnummer 0594-515278. Hoe het precies werkt in de scipio-app zal later worden uitgelegd in een berichtje in scipio.

Het is van belang dat alle gezinsleden die de kerkdienst willen bezoeken, worden aangemeld. Daarvoor geldt één uitzondering: De kinderen die naar de crèche gaan, moeten juist niet worden aangemeld want anders gaat dit ten koste van het aantal beschikbare plaatsen in de kerk.

Er is dus ’s morgens ook weer voorzien in een crèche.

Planning
Vanaf zondag 13 september is er gedurende vier weken alleen een morgendienst.

Kerkdienst volgen via internet
Uiteraard wordt de kerkdienst op de gebruikelijke wijze en tijdstippen uitgezonden en kunnen de gemeenteleden die niet in de kerk terecht kunnen, de dienst op die manier volgen. Er zal ook teruggekeken kunnen worden.

Namens de bestuursraad

Guus Westhuis.